WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W ZAŁUSKACH

 

 

Dane teleadresowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach 
ul. Osiedlowa 11
09-142 Załuski
nr tel./fax: 23 661 97 61
nr tel.: 23 661 12 50
e-mail: gops-zaluski@wp.pl
e PUAP /gopszaluski/SkrytkaESP
              /gopszaluski/skrytka

             

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach czynny jest:

poniedziałek - środa w godz. 8.00 - 16.00
czwartek w godz. 8.00-18.00
piątek w godz. 8.00 - 14.00

 

Klauzula informacyjna RODO

/pliki/gopszluski/gops_klazula_informacyjna.doc

 

Załącznik Nr 18 do Polityki ochrony danych osobowych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: w Załuskach. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Załuski 77B/1, 09-142 Załuski lub drogą e-mailową pod adresem: gops-zaluski@wp.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod-zaluski@wp.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW,tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i innych nakładających na gminy oraz na ośrodek pomocy społecznej obowiązek ustawowy.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku realizacją obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, a także jest konieczne do prowadzenia postępowań.

5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, tj. urzędów gmin, Policji, urzędów pracy, placówek oświatowych, jednostek podległych, placówek pomocy społecznej, ministerstw, sądów oraz innych organów administracji publicznej.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Policji, urzędów pracy, placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, innych urzędów gminy, sądów, instytucji publicznych, jednostek podległych, ministerstw, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz innych organów administracji publicznej.

8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Śmigrodzka Justyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-12 10:45:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Śmigrodzka Justyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-07 09:58:17
  • Liczba odsłon: 925
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 17659]

przewiń do góry